Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

Zápis

z Valné hromady ČSS, z.s. Krajského sdružení Vysočina
konané dne 23. 2. 2017

Přítomní zástupci klubů:
0030 Nové Město na Moravě - Marek Karel, 0039 Třešť - Kadlec František, 0082 Ostrostřelci Vojnův Městec - Sobotka Josef, 0120 Chotěboř - Šidlák Miroslav, 0161 Žďár nad Sázavou - Kaman Petr, 0202 Černovice - Nymburský Petr, 0252 Horní Cerkev - Matějka Milan, 0287 Mostiště - Aldorfová Jana, 0303 Bystřice nad Pernštejnem - Roháček Josef, 0353 Pelhřimov - Veverková Lucie, 0383 Batelov - Trávníček Jiří, 0652 Jemnice - Babák Zdeněk

Přítomní členové rady ČSS, z.s. KS Vysočina:
Marek Karel, Matějka Milan, Materna Jiří, Ing. Roháček Josef, Šenkapoul Vladimír, Ing. Tůma Martin

Přítomní hosté:
Baroch Petr - prezident ČSS, Streit Jiří - tajemník ČSS, Havlík Martin - asistent sport.ředitele ČSS, Musil Oto - 0303 Bystřice n.P., Košťák František - 0383 Batelov, Šenkapoul Vladimír - 0039 Třešť, Michal Petr - 0287 Mostiště, Cvrček Stanislav - 0252 Horní Cerekev

I. Program

 1. Zahájení, schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba zapisovatele a volební komise
 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období a plán na období následující
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Diskuze, různé
 5. Volba předsedy, místopředsedy a členů rady KS Vysočina
 6. Schválení termínů KSL mládeže, KP a soustředění mládeže
 7. Usnesení a závěr

II. Zahájení, volba zapisovatele a volební komise
Valnou hromadu ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina zahájil 23.2.2017 v 18:00 hodin v salonku Hotelu Rytířsko předseda ČSS, z.s. KS Vysočina Jiří Materna. Dle prezenční listiny je přítomno 12 z 19ti zaregistrovaných klubů, což je 63%. Valná hromada je schopná platně jednat a usnášet se.

Schválení programu Valné hromady, jednacího a volebního řádu
 hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, schváleno
Volba zapisovatele
Návrh: Michal Petrhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, schváleno
Volba volební komise
Návrh: Ing. Tůma Martinhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, schváleno

III. Zpráva o činnosti za uplynulé období a plán na období následující
          Přednesl Jiří Materna, příloha zápisu

IV. Zpráva o hospodaření ČSS, z.s. KS Vysočina za rok 2016
          interní, neveřejná část

V. Diskuse
Materna J. - seznámil zástupce klubů s dopisem od Královéhradeckého KS ohledně problematiky střeleckých klubů, které jsou zaregistrovány u rejstříkového soudu jako zapsané spolky. Následná obsáhlá diskuse k tomuto bodu vyústila ve hlasování:
Hlasování pro změnu stanov ČSS - pro 0, proti 12, zdržel se 0, neschváleno
Roháček J. - seznámil zástupce klubů se zprávou o kontrole hospodaření ČSS, z.s. KS Vysočina za rok 2016
Matějka M. - předložil návrh termínů konání KP 2017, návrh propozic KSL mládeže 2017, návrh Kriterií pro podporu SSK z prostředků KS ČSS na rok 2017 a návrh odměn pro vítěze KSL mládeže 2017 a KP 2017, návrh odměn pro trenéry na soustředění mládeže a návrh výše pronájmu střelnice za soustředění mládeže
Materna J. - dotaz na možnost seniorských kategorií při MČR
                     odpověděl J.Streit: zatím nebyly vzneseny dotazy na vypsání těchto kategorii,
                     jsou obavy o počet účastníků v těchto kategoriích
                 - dotaz kdy budou zveřejněny VT nových disciplín střílených na desetiny
                     odpověděl J.Streit: první dva roky po zavedení se vyhodnocují výsledky (STK)
                     a poté se vydají výkonnostní třídy, návrh bude vydán během roku 2017.
                 - dotaz na Program X. MŠMT.
                     odpověděl J.Streit - dotace ještě není vyhodnocena.
Streit J. - nové přihlášky členů do ČSS stačí posílat elektronicky,
             - ze zákona je předseda ČSS volen na 4 roky a každé 4 roky je třeba zaslat
                na ČSS znovu zápis ze schůze, kde se volil nový předseda spolu s čestným
                prohlášením,
             - zbrojní licence a průkazy zbraní musí být nové s novým názvem klubu - bezplatné
             - žádost o kandidáty do revizní komise
Baroch P. - představil sebe a p.Streita jako kandidáty na funkci prezidenta ČSS,
               - informoval o výstavbě střelnice v Brně - Soběšicích,
               - informoval o hospodaření ČSS za rok 2016

VI. Volba předsedy, jednatele, hospodáře, revizora a výboru KS

Volba předsedy ČSS, z.s. KS Vysočina
Návrh: Materna Jiříhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Předsedou ČSS, z.s. KS Vysočina byl zvolen Materna Jiří
 
Volba jednatele ČSS, z.s. KS Vysočina
Návrh: Matějka Milanhlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
Jednatelem ČSS, z.s. KS Vysočina byl zvolen Matějka Milan
 
Volba hospodáře ČSS, z.s. KS Vysočina
Návrh: Ing. Tůma Martinhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Hospodářem KS ČSS Vysočina byl zvolen Ing. Tůma Martin
 
Volba revizora ČSS, z.s. KS Vysočina
Návrh: Ing. Roháček Josefhlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
Revizorem ČSS, z.s. KS Vysočina byl zvolen Ing. Roháček Josef
 
Volba vedoucího komise rozhodčích ČSS, z.s. KS Vysočina
Návrh: Niger Pavelhlasování: pro 4, proti 7, zdržel se 1
          Ing. Veverková Luciehlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3
Vedoucí komise rozhodčích ČSS, z.s. KS Vysočina byla zvolena Veverková Lucie Ing.
 
Volba členů výboru ČSS, z.s. KS Vysočina
Návrh: Chylík Stanislavhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
          Marek Karelhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
          Šenkapoul Vladimírhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Výbor ČSS, z.s. KS Vysočina byl zvolen ve složení:
Materna Jiří (předseda), Matějka Milan (místopředseda), Ing. Tůma Martin (hospodář), Ing. Roháček Josef (revizor), Ing. Veverková Lucie (vedoucí komise rozhodčích), Chylík Stanislav (člen výboru), Marek Karel (člen výboru) a Šenkapoul Vladimír (člen výboru).

VII. Volba delegátů na sjezd ČSS 29.4.2017

Volba delegátů na Sjezd ČSS
Návrh: Materna Jiříhlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
          Matějka Milanhlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
          Marek Milanhlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
          Cvrček Stanislavhlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1
Delegáty na Sjezd ČSS byli zvoleni:
          Materna Jiří, Matějka Milan, Marek Milan a Cvrček Stanislav
 
Volba náhradníků na Sjezd ČSS
Návrh: Šenkapoul Vladimírhlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
          Roháček Josef Ing.hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Náhradníkem č.1 byl zvolen: Šenkapoul Vladimír
Náhradníkem č.2 byl zvolen: Roháček Josef Ing.

VIII. Usnesení
Valná hromada schvaluje:

 1. Stávající "Kriteria pro podporu SSK z prostředků KS Vysočina" pro rok 2017
 2. Zprávu o kontrole hospodaření ČSS, z.s. KS Vysočina předloženou revizorem sdružení ing. J.Roháčkem
 3. Zprávu o činnosti ČSS, z.s. KS Vysočina za rok 2016, kterou přednesl Jiří Materna
 4. Zprávu o hospodaření ČSS, z.s. KS Vysočina za rok 2016 přednesenou hospodářem sdružení ing. Martinem Tůmou
 5. Valná hromada bere na vědomí zprávu o kontrole účetnictví ČSS, z.s. KS Vysočina za rok 2016 předloženou revizorem sdružení ing. J.Roháčkem
 6. Předložený návrh propozic KSL mládeže pro rok 2017 s následujícími termíny:
            1.kolo 13.5.2017 - Štít města Třeště
            2.kolo 3.6.2017 - VC SSK Nové Město na Moravě
            3.kolo 5.8.2017 - Pohár AVZO Horní Cerekev
            4.kolo 20.8.2017 - OSL Pelhřimovska
            5.kolo 16.9.2017 - Velká cena Pelhřimova
 7. Termíny konání Krajských přeborů v roce 2017:
            LP 60 - 6.5.2017 při VC Chotěboře
            LM, SM 60, 3x20 - 16.9.2017 při VC Pelhřimova
            SP 30+30 - 17.9.2017 při VC Pelhřimova
            VzPu, VzPi - v lednu 2018 při Třešťské diabolce (termín bude upřesněn)
 8. Odměny vítězům KSL a KP 2017:
            Vítěz každé disciplíny KSL mládeže 2017 obdrží 500 ks nábojů 22LR
            Vítěz každé disciplíny KP 2017 malorážek obdrží 500 ks nábojů 22LR
            Vítěz každé disciplíny KP 2018 vzduchovek obdrží 500 ks diabolek
 9. Odměny pořadatelům Krajských přeborů 2017 - za každou kategorii ve výsledkové listině KP obdrží pořadatel KP odměnu 000 Kč. Pořadatel je povinen tyto prostředky využít na nákup pohárů, diplomů nebo medailí pro závodníky
 10. Příspěvek trenérům za soustředění mládeže 2017 ve výši 000 Kč/den
 11. Částku 0 000 Kč pro SSK Horní Cerekev za pronájem střelnice na obě části letního soustředění mládeže v roce 2017
 12. Rozdělení 50 000 ks nábojů SB Rex (15 000 ks rozděleno podle účasti za KSL a 35 000 ks dle počtu mládeže do 18ti let) a 3 600 ks nábojů RWS za vítězství v KSL a KP 2016
 13. VH ukládá zvoleným delegátům na sjezdu ČSS povinnost nehlasovat pro změnu stanov ČSS při projednávání situace střeleckých klubů které nejsou pobočnými spolky ČSS
 14. VH navrhuje za člena Komise rozhodčích ČSS Ing. Lucii Veverkovou
 15. VH navrhuje za člena Sportovně metodické komise ČSS Petra Nymburského

hlasování o usnesení jako celku: pro 12, proti 0, zdržel se 0, schváleno

Zapsal dne 23.2.2017
Michal Petr


Výroční práva pro Valnou hromadu ČSS, z.s. KS Vysočina
za rok 2016

1) Úvod
Vážení zástupci střeleckých klubů Kraje Vysočina, tento rok v dubnu se koná sjezd ČSS, proto je tato Valná hromada našeho KS volební. Scházíme se po dvou letech od poslední VH konané v roce 2015 na které jsme řešili po tragickém úmrtí našeho dlouholetého předsedy sdružení ing. Veverky volbu nových statutárních zástupců KS. Bohužel žijeme v době neustálého úbytku jednotlivých klubů i členů v Kraji Vysočina. Za posledních 10 let klesl počet klubů v kraji z 32 na současných 19, kdy z těchto 19ti ještě dva (Jámy a Columbus) nemají zaplacené příspěvky za rok 2016 a klub Policie Jihlava je v likvidaci. S úbytkem klubů samozřejmě dochází i ke snižování členské základny, která se z 460 členů před 10ti lety snížila na současných 272. Tomuto klesajícímu trendu bohužel nahrává i jistá uzavřenost ČSS, když jeho vedení striktně odmítá spolupráci jak s ostatními střeleckými uskupeními v ČR, tak, což je naprosto nejhorší i s dlouholetými kluby, které v důsledku registrace ve spolkovém rejstříku nejsou nadále registrováni jako pobočné spolky ČSS. Naštěstí v našem kraji tato situace neplatí a spolupráce mezi kluby pod ČSS a kluby pod AVZO je naprosto ukázková a bezproblémová a pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.

2) Činnost výboru KS Vysočina
Výbor KS pracoval v tomto složení:
         Materna Jiří - předseda
         Matějka Milan - místopředseda
         Tůma Martin Ing. - hospodář
         Šenkapoul Vladimír - mládež
         Chylík Stanislav - mládež
         Marek Karel - mládež
         Ninger Pavel - rozhodčí
         Roháček Josef - revizor
Rada se v roce 2016 sešla dvakrát a to v dubnu a listopadu. Dubnová schůzka se zabývala vyhodnocením sezóny 2015, schválením termínů KSL, KP a soustředění mládeže. Na schůzce došlo ke schválení nákupu terčového vyhodnocovacího zařízení DISAG od firmy Varga v ceně 73 000 Kč, které bude sloužit všem klubům v Kraji Vysočina. Na pořadu listopadové schůzky bylo rozdělení dotace od Všesportovního kolegia. Účast členů rady na těchto schůzích: Ninger Pavel se nezúčastnil ani jednou, Roháček Josef jedna omluvená neúčast, všichni ostatní členové rady 100% účast. Všechny zápisy z rady jsou zveřejňovány na našich krajských stránkách. Jsme zastoupeni ve Všesportovním kolegiu, které v našem kraji jako jednom z mála funguje a je Krajským úřadem bráno jako partner při rozdělování prostředků přidělovaných do sportu mládeže.

3) Krajské akce
Přebory Kraje Vysočina:
Proběhly následující krajské přebory v rámci jednotlivých Velkých cen.
         Vzduchové zbraně - 16.1.2016, uspořádal SSK Třešť
         Libovolná pistole - 7.5.2016, uspořádal SSK Chotěboř
         Malorážka 60 vleže a 3x20 - 17.9.2016, uspořádal SSK Pelhřimov
         Sportovní pistole - 18.9.2016 uspořádal SSK Pelhřimov

Krajská liga mládeže v SM 60, 3x20:
         1.kolo - 14.5.2016 pořadatel SSK Třešť
         2.kolo - 5.6.2016 pořadatel SSK Bystřice nad Pernštejnem
         3.kolo - 11.6.2016 pořadatel SSK Nové Město
         4.kolo - 6.8.2016 pořadatel SSK Horní Cerekev
         5.kolo - 17.9.2016 pořadatel SSK Pelhřimov

Soustředění mládeže:
Proběhlo ve dvou částech na střelnici v Horní Cerekvi, první část od 25.6. do 27.6.2016 a druhá část od 6.8. do 8.8.2016. Soustředění vedli trenéři Marek a Matějka a Cvrček.

4) Zhodnocení sportovních výsledků roku 2016:
V roce 2016 proběhly všechny plánované střelecké akce včetně KSL mládeže a KP. V KSL mládeže bylo celkem 67 startů mladých střelců, na vzduchovkových přeborech Kraje Vysočina střílelo 57 účastníků a na malorážkových přeborech celkem 36 střelců. Mladí střelci z kraje se zúčastnili i všech kol ČPTM, kdy postup do finále ČPTM si vybojovalo celkem 8 dorostenců, z nichž dvě děvčata postoupila ve dvou disciplínách.
Velmi pěkné výsledky dosáhli střelci Kraje Vysočina v roce 2016 na nejvyšších soutěžích v ČR. Z Mistrovství ČR putovalo na Vysočinu celkem 7 medailí. Z toho tři byly zlaté (2 do Černovic a 1 do Žďáru n.S.), dvě stříbrné (1 do Černovic a 1 pro složené družstvo KS Vysočina) a dvě bronzové medaile (1 do Pelhřimova a 1 opět pro složené družstvo KS Vysočina).

5) Závěr:
Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům rady KS za jejich práci. Dále bych chtěl poděkovat zejména funkcionářům aktivních klubů a nejvíce pak trenérům, bez jejichž práce by nebylo úspěchů které dosahujeme při práci s mládeží. Klubu Horní Cerekev patří poděkování za už tradičně bezchybné technické zabezpečení obou krajských soustředění mládeže v roce 2016 a klubu z Černovic za úspěchy při práci s mládeží a za zisk medailí z nejvyšších soutěžích v ČR. Poděkování zaslouží i střelci z Třeště a Pelhřimova za bezchybné uspořádání krajských přeborů.

Materna Jiří
předseda ČSS, z.s. KS Vysočina

Činnost rady KS Zápis z rady 13.4.18 Zápis z rady 8.11.17 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny VC Bystřice n.P. Cena SSK Žďár n.S. OSL Pelhřimovska 2.k. VC N.Město na M. Chotěbořská finálovka KSL mládeže - 2.k. VC N.Město na M. ČPTM 1.kolo Chocholoušská 60 Cena Pivovaru Chotěboř OSL Pelhřimovska 1.k. Štít města Třeště Jarní cena Cena osvobození VC Chotěboře + KP VC Výtahy Dubnová otočka VC Batelova Pohár města Černovice Mistrovství ČR mládeže Zimní liga Chotěboř 10.k. Zimní liga H.Brod 12.k. Mistrovství ČR Pohár AVZO H.Cerekev VC ZDAR Žďár n.S. Krajský přebor Třešťská diabolka První rána VC Bystřice n.P. Poslední rána Archiv výsledků Propozice závodů KSL 2018 Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.