Český střelecký svaz

Český střelecký svaz
Jihomoravské KS    Středočeské KS

ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina

Statut Krajských sdružení ČSS


1.  Zřízení krajského sdružení ČSS.

1.1.Krajská sdružení ČSS (dále jen KS ČSS) jsou zřízena podle Stanov ČSS v souladu s potřebami ČSS. Mají funkci koordinačního orgánu všech registrovaných SSK ČSS v daném kraji ČR.
1.2.O počtu KS ČSS rozhoduje Sjezd delegátů ČSS (dále jen SD ČSS). Zpravidla odpovídá počtu krajů ČR.
 

2.  Působnost KS ČSS.

2.1.Působnost KS ČSS je dána stanovami ČSS a tímto Statutem.
2.2.KS ČSS zabezpečují především koordinaci sportovní střelecké činnosti v daném kraji ČR. Zprostředkují předávání připomínek a poznatků z SSK i ze své činnosti k výkonnému výboru ČSS. Předávají informace z řídících orgánů ČSS do svého kraje.
2.3.Vůči sportovním střeleckým klubům a Regionálním sportovním centrům mládeže mají KS ČSS koordinační funkci. KS ČSS nemají řídící ani kontrolní pravomoc vůči SSK.
2.4.KS ČSS organizují zejména kurzy a semináře rozhodčích a trenérů sportovní střelby v souladu s platnými směrnicemi, soustředění talentované mládeže, krajské přebory, krajské ligy.
2.5.KS ČSS tvoří sportovní reprezentaci kraje a zajišťuje účast střelců na soutěžích v ČR i v zahraničí.
2.6.Pro informovanost svých členských SSK, ostatních členů ČSS a veřejnosti KS zřizuje a provozuje webové stránky, buď vlastní, nebo v rámci stránek ČSS.
 

3.  Orgány KS ČSS.

3.1.Nejvyšším orgánem KS ČSS je valná hromada zástupců všech registrovaných SSK ČSS daného kraje (dále jen VH KS ČSS). V období mezi konáním VH KS ČSS řídí činnost KS ČSS výbor KS ČSS.
3.2.Předsedu, místopředsedu a členy výboru KS ČSS volí valná hromada. Volební období je čtyřleté a shoduje se s obdobím mezi volebními sjezdy ČSS. Zvolený předseda KS ČSS je stálým členem VV ČSS od jeho zvolení VH do následující volební VH. V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje KS na jednání VV ČSS jím pověřený člen KS ČSS (Stanovy Čl. XIII odst.6)..
3.3.VH KS ČSS volí nejméně jednoho kontrolora hospodaření KS ČSS.
3.4.Na práci KS ČSS se aktivně podílejí členové vyšších orgánů ČSS a vedoucí Regionálních sportovních center mládeže ČSS.
3.5.O počtu členů výboru KS ČSS (5 – 15 členů) rozhoduje VH KS ČSS.
3.6.Členové zvoleného výboru KS ČSS mezi sebou zvolí hospodáře KS ČSS.
3.7.Podle potřeb může výbor KS ČSS zřídit poradní orgány (komise) nebo pověřit jednotlivé členy KS ČSS úkoly v jednotlivých oblastech činnosti ČSS.
3.8.Zasedání výboru KS ČSS svolává předseda KS ČSS podle potřeby (zpravidla 4x ročně). Z jednání výboru KS ČSS se pořizuje zápis, který elektronickou poštou obdrží všechny členské kluby KS.
3.9.Výbor KS ČSS svolává VH KS ČSS nejméně 1x za 2 roky. Mimořádnou VH svolá výbor KS ČSS v případě, že o to požádá 1/3 registrovaných SSK kraje.
3.10.VH KS ČSS je usnášení schopná, je-li přítomna většina zástupců všech registrovaných SSK ČSS kraje. Zastupováním SSK na VH KS ČSS nelze pověřit zástupce jiného SSK. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se o půl hodiny později jednání za účasti jakéhokoliv počtu delegátů a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
3.11.O způsobu voleb (tajné nebo veřejné hlasování) a průběhu jednání VH KS ČSS (program) rozhodne VH KS ČSS v úvodu svého zasedání dle navrženého jednacího a volebního řádu VH KS ČSS.
3.12.VH KS ČSS volí delegáty na SD ČSS, stanoví-li tak usnesení předchozího SD ČSS.
3.13.VH KS ČSS navrhuje a schvaluje kandidáty do všech vyšších orgánů a komisí ČSS.
3.14.VH KS ČSS schvaluje zprávu o hospodaření KS ČSS a bere nna vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období. Schvaluje záměr využití finančních prostředků na další období.
3.15.Z jednání VH KS ČSS se pořizuje zápis, obsahující zejména projednávaná témata a přijatá rozhodnutí.
3.16.VH KS ČSS stanovuje klíč pro účast delegátů SSK na příští VH KS ČSS.
 

4.  Zásady hospodaření a majetek KS ČSS.

4.1.KS ČSS mají právní subjektivitu. Každé KS ČSS je registrováno pod evidenčním číslem na sekretariátu ČSS, od něhož má vystaven registrační list (Registrační list KS ČSS) jako základní zřizovací listinu. Statutárními zástupcem KS ČSS je předseda. V případě nepřítomnosti předsedy plní funkci statutárního zástupce KS ČSS místopředseda nebo další předsedou pověřený člen výboru KS ČSS.
4.2.Zdrojem finančních prostředků KS ČSS jsou dotace VV ČSS a ostatní finanční příspěvky.
4.3.KS ČSS rozhoduje o využití finančních prostředků přidělených VV ČSS v rozsahu schváleném VV ČSS. O využití ostatních finančních prostředků rozhoduje výbor KS ČSS dle usnesení VH KS ČSS. Nakládání s majetkem a finančními prostředky se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy ČSS.
 

5.  Závěrečná ustanovení.

5.1.6.SD ČSS v roce 2001 schválil 14 krajských sdružení ČSS. Názvy KS ČSS odpovídají oficiálním názvům dle státoprávního uspořádání.
5.2.Tento statut KS ČSS byl schválen X. sjezdem delegátů ČSS dne 27.4.2013 a tímto dnem i nabývá účinnosti.
Činnost rady KS Pozvánka na VH 23.6.21 Zápis z Výboru 7.11.20 Zápis z Výboru 13.4.20 Seznam členů rady Kritéria podpory . . . Kalendář závodů Seznam SSK Seznam rozhodčích Statut KS ČSS Výsledkové listiny Zimní liga Chotěboř 10.k. Pohár SSK V.Meziříčí Pohár SSK Mostiště Pohár SSK Bystřice Krajské přebory VC Pelhřimova KSL mládeže 2020 ČPTM Finále Memoriál F.Vobra VC Chotěboře VC SSK Chotěboř ČPTM 3.kolo Pohár AVZO H.Cerekev ČPTM 2.kolo Pohár Chotěboře VC Batelova OSL Pelhřimovska 4.k. VC Chotěboře ČPTM 1.kolo OSL Pelhřimovska 3.k. McKay CUP VC Bystřice n.P. VC 0030 VC N.Města OSL Pelhřimovska 2.k. Cena SSK Žďár n.S. Zimní liga H.Brod 11.k. Zimní liga Chotěboř 9.k. Pohár AVZO H.Cerekev VC ZDAR Žďár n.S. Třešťská diabolka Krajský přebor Archiv výsledků Zprávy z klubů SSK Černovice SSK N.Město n.M. SSK Žďár n.S.